Нотатки

СТАТУТ ГО ”КОМАНДА ПОРЯТУНКУ ТВАРИН У МІСТІ КИЄВІ”

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням установчих зборів засновників

“КОМАНДА ПОРЯТУНКУ ТВАРИН У МІСТІ КИЄВІ”

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Протокол №1 від 1 жовтня 2018 року

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

“КОМАНДА ПОРЯТУНКУ ТВАРИН У МІСТІ КИЄВІ”

Київ, 2018 рік

Розділ 1. Загальні положення

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “КОМАНДА ПОРЯТУНКУ ТВАРИН У МІСТІ КИЄВІ” (далі за текстом – «Команда») – неприбуткове громадське об’єднання, створене на основі єдності інтересів членів Команди для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом, задоволення своїх законних прав і свобод.

1.2. Діяльність Команди поширюється на територію України.

1.3. Команда набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку , і відповідно до цього:

 • має відокремлене майно, самостійний баланс, власні кошти, рахунки, в тому числі в іноземній валюті, в банківських установах;
 • може мати власні печатки, штампи, бланки, символіку, емблему та інші реквізити, зареєстровані у встановленому чинним законодавством порядку;
 • може бути учасником цивільно-правових відносин, від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді;
 • має право вступати у спілки, об’єднання, у тому числі міжнародні.

1.4. Команда створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, виборності та підзвітності керівних органів, законності та гласності.

1.5. Команда діє відповідно до Конституції України, Законів України “Про громадські об’єднання” та “Про захист тварин від жорстокого поводження”, іншого чинного законодавства України та даного Статуту. Правовою основою діяльності Команди є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються органами управління Команди у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів Команди.

1.6. Найменування українською мовою:

повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “КОМАНДА ПОРЯТУНКУ ТВАРИН У МІСТІ КИЄВІ”;

скорочене – ГО “КАРГ”;

1.7. Назва англійською мовою:

повна – “KYIV ANIMAL RESCUE GROUP”;

скорочена – “KARG”.

Розділ 2. Мета, основні завдання та напрями діяльності

2.1. Мета діяльності Команди – це надання допомоги та порятунок тварин, що потрапили в надзвичайні ситуації, зазнають лиха або знаходяться у безпорадному стані, захист тварин від жорстокого поводження, а також забезпечення безпеки екосистем як місць проживання диких тварин.

2.2. Основні завдання та напрями діяльності:

2.2.1. Координація та проведення пошукових заходів та аварійно-рятувальних робіт з порятунку тварин, що потрапили в надзвичайну ситуацію природного, техногенного або іншого характеру, зазнають лиха або знаходяться у безпорадному стані (крім надання ветеринарної допомоги або притулку тваринам).

2.2.2. Участь в забезпеченні безпеки, попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в екосистемах, які загрожують життю та здоров’ю тварин.

2.2.3. Проведення заходів з профілактики виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій за участю тварин.

2.2.4 Надання допомоги та/або консультацій громадянам щодо самостійного проведення заходів з порятунку тварин.

2.2.5. Отримання від населення та з інших джерел інформації про надзвичайні ситуації за участю тварин, тварин у безпорадному стані або таких, що зазнають лиха, ситуації, які загрожують або можуть загрожувати життю і здоров’ю тварин, обробка отриманої інформації, своєчасне, належне і відповідне реагування на отримані повідомлення.

2.2.6. Порятунок, сприяння відлову, транспортування і супровід тварин, що потребують ветеринарної або іншої допомоги до ветеринарних установ, притулків, інших профільних або спеціалізованих закладів, установ, організацій.

2.2.7. Розробка та впровадження системи заходів з підготовки, тренування та навчання членів Команди, підвищення їх кваліфікації у сфері порятунку та захисту тварин.

2.2.8. Створення та підтримка умов для обміну знаннями, ідеями, навичками та досвідом в сфері порятунку та захисту тварин.

2.2.9. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.

2.2.10. Проведення курсів, навчань, тренувань, семінарів, конференцій та інших освітніх, науково-методичних та практичних заходів з питань порятунку і захисту тварин для членів Команди, волонтерів, захисників тварин та будь-яких інших зацікавлених осіб.

2.2.11. Пропаганда гуманного поводження з тваринами.

2.2.12. Розробка, закупівля та забезпечення підтримання в готовності приладів, пристроїв, аварійно-рятувальної техніки, рятувального спорядження, засобів індивідуального захисту, пристроїв для відлову тварин, пристроїв зв’язку, автомобілів та іншого обладнання, що використовується для порятунку тварин, організація контролю за його використанням та збереженням.

2.2.13. Розробка та удосконалення методів, підходів та технологій порятунку тварин.

2.2.14. Координаційна, методична, матеріально-технічна та інформаційно-консультативна допомога членам Команди та іншим особам, які звернулись до Команди за такою допомогою.

2.2.15. Захист законних прав та інтересів членів Команди.

2.2.16. Захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства.

2.2.17. Сприяння налагодженню і розвитку співпраці, плідної взаємодії та взаєморозуміння з органами державної влади та місцевого самоврядування, установами, підприємствами та організаціями різних форм власності, інститутами громадянського суспільства у сфері порятунку та захисту тварин.

2.2.18. Розповсюдження інформації про діяльність Команди.

2.2.19. Сприяння поширенню інформації про порятунок та захист тварин в Україні.

2.2.20. Виконання інших завдань, направлених на реалізацію мети діяльності Команди, що не суперечать чинному законодавству України.

2.2.21. Участь у розробці, впровадженні та реалізації програм і політик з охорони та захисту тварин від жорстокого поводження.

2.3. Для досягнення своєї мети та виконання пов’язаних з цим завдань Команда має право:

2.3.1. звертатися до органів державної влади всіх рівнів, а також органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб для одержання інформації, а також фінансової підтримки, у разі необхідності;

2.3.2. організовувати публічний збір добровільних пожертвувань від фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних громадян, юридичних осіб і міжнародних організацій;

2.3.3. самостійно планувати свою діяльність і визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги допомоги;
2.3.4. залучати фінансування та інвестиції для здійснення своїх цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з державними, громадськими (неурядовими), приватними та іншими структурами в Україні та за кордоном;

2.3.5. організовувати виготовлення та поширення офіційної, пам’ятної, сувенірної, призової атрибутики;

2.3.6. здійснювати науково–дослідницьку, просвітницьку та учбово-методичну діяльність, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

2.3.7. здійснювати некомерційну господарську діяльність та підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (підприємства та організації);

2.3.8. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Команди;

2.3.9. брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Команди та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.10. мати інші права згідно з чинним законодавством України.

Розділ 3. Члени Команди.

Умови і порядок прийому, вибуття. Права та обов’язки

3.1. Членами Команди можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, поділяють мету, завдання та напрями діяльності Команди, виконують вимоги Статуту Команди та беруть участь у її діяльності.

3.2. До складу Команди нові члени приймаються рішенням Ради Команди на підставі письмової заяви кандидата. Рада Команди приймає рішення впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання заяви. Команда може вимагати від кандидата в члени іншу інформацію (документи).

3.3. Членство в Команді є добровільним. Члени Команди мають рівні права та обов’язки. Кожному члену Команди видається посвідчення члена Команди єдиного зразка, затвердженого Радою Команди.

3.4. Члени Команди мають право:

 • обирати та бути обраним до всіх керівних органів Команди;
 • отримувати інформацію, що стосується діяльності Команди;
 • відстоювати власні погляди та переконувати в них інших членів Команди;
 • подавати пропозиції та запити з питань діяльності Команди;
 • брати участь у навчальних, тренувальних, пошукових, аварійно-рятувальних та інших заходах, що проводяться Командою;
 • брати участь у формуванні, впровадженні та реалізації програм і політик Команди;
 • отримувати допомогу та підтримку Команди у діяльності, що відповідає меті Команди, а також у захисті своїх прав та законних інтересів;
 • вільно виходити з Команди за власною письмовою заявою;
 • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Команди.

3.5. Член Команди зобов’язаний:

 • активно сприяти розвитку руху порятунку і захисту тварин;
 • брати активну участь у діяльності Команди, сприяти виконанню її статутних завдань та досягненню мети;
 • сприяти розширенню зв’язків, створенню позитивного іміджу Команди та налагодженню дружніх стосунків з особами, організаціями, колективами, спільнотами що
  діють у сфері порятунку і захисту тварин;
 • підтримувати авторитет Команди, не чинити дій, які суперечили б її статутній меті, завданням та напрямкам діяльності;
 • дотримуватись вимог цього Статуту, а також рішень, ухвалених керівними органами Команди в межах їх компетенції;
 • надавати Команді інформацію та допомогу, необхідну для її діяльності.

3.6. Член Команди виключається з Команди: за власним бажанням – в цьому разі припинення членства відбувається з моменту подання письмової заяви до Ради Команди та не потребує будь-яких додаткових рішень; у разі смерті члена Команди. Виключення з Команди також означає виключення зі складу керівних органів Команди.

3.7. За рішенням Ради член Команди може бути виключеним зі складу Команди:

 • в разі грубого порушення ним вимог цього Статуту, вчинення правопорушення або злочину;
 • в разі систематичного невиконання рішень керівних органів Команди;
 • за аморальну або негідну поведінку, що компрометує звання члена Команди;
 • за вчинення дій, спрямованих на порушення честі, гідності інших членів Команди.

Рішення з цього питання приймаються простою більшістю голосів членів Ради Команди. Рішення Ради Команди про виключення може бути оскаржено до Загальних зборів Команди. Рішення Загальних зборів з цього питання може бути оскаржено в судовому порядку на підставах та у спосіб, визначених чинним законодавством.

3.8. Член Команди не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Командою.

Розділ 4. Структура і керівні органи Команди

4.1. Керівними органами Команди є:

4.1.1. Загальні збори Команди – вищий орган управління Команди, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Ради Команди.

4.1.2. Рада Команди – постійно діючий керівний орган.

4.1.3. Голова Команди – керівник Команди.

4.1.4. Ревізор – контролюючий орган Команди, який обирається в разі необхідності.

4.2. За рішенням Загальних зборів в Команді можуть створюватися інші органи для здійснення статутної діяльності.

4.3. Члени Команди, посадові особи керівних органів Команди, в тому числі Голова Команди, мають право здійснювати свою діяльність на громадських засадах, тобто без отримання грошової чи іншої винагороди.

Розділ 5. Загальні збори Команди

5.1. Загальні збори Команди є її вищим керівним органом, що скликається в разі необхідності, але не рідше одного разу на 1 рік, за рішенням Ради Команди. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Голови, Ради Команди або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості членів Команди. Якщо вимога членів Команди про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори. Про дату, час, місце і порядок денний Загальних зборів має бути повідомлено не пізніше, ніж за тиждень до засідання.

5.2. У Загальних зборах беруть участь члени Команди. Кожний член Команди має один голос. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше 50% від загальної кількості членів Команди. Рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів, присутніх на Загальних зборах, крім випадків, передбачених Статутом. Голосування на Загальних зборах також може відбуватись з використанням засобів електронного зв’язку.

5.3. Виключно Загальні збори Команди:

5.3.1. затверджують Статут Команди, а також вносять зміни і доповнення до нього;

5.3.2. визначають, відповідно до мети і завдань цього Статуту, основні напрямки діяльності Команди, затверджують її плани та звіти про їх виконання;

5.3.3. приймають рішення про припинення діяльності Команди, призначають ліквідаційну комісію, затверджують ліквідаційний баланс;

5.3.4. обирають і відкликають Голову Команди, визначають кількісний і персональний склад Ради Команди, заслуховують і затверджують річні звіти Голови та Ради Команди;

5.3.5. у разі необхідності обирають і звільняють з посади Ревізора Команди, заслуховують і затверджують звіти Ревізора Команди про його діяльність;

5.3.6. реалізують право власності на майно і кошти Команди, що складає 50 (п’ятдесят) і більше відсотків від загальної вартості майна і коштів Команди;

5.3.7. затверджують бюджет Команди і порядок його використання, визначають напрями, форми та обсяги діяльності, затверджують звіт про виконання бюджету;

5.3.8. приймають до розгляду і вирішують будь-які інші питання діяльності Команди.

5.4. З питань внесення змін до Статуту, прийняття рішення про припинення Команди, відчуження майна Команди на суму, що становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків майна Команди, рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 (три чверті) членів Загальних зборів Команди.

Розділ 6. Рада Команди

6.1. Рада Команди є керівним органом Команди в період між Загальними зборами, складається з Голови та членів Ради у загальній кількості не менше трьох осіб. Рада обирається Загальними зборами з терміном повноважень один рік та виконує функції з управління поточною, організаційною діяльністю Команди. Членом Ради може бути тільки член Команди.

6.2. Структура Ради, її склад та адміністративні функції кожного її члена затверджуються Загальними зборами. Голова та члени Ради є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Команди та належне виконання своїх посадових обов’язків.

6.3. Рада Команди:

6.3.1. організовує виконання рішень Загальних зборів Команди;

6.3.2. здійснює координацію відокремлених підрозділів Команди та приймає рішення про їх створення та закриття;

6.3.3. здійснює оперативне управління майном і коштами Команди, визначає напрями, форми та обсяги фінансової діяльності в межах повноважень, що надані їй Загальними зборами;

6.3.4. ухвалює регламенти, політики, проекти, процедури та інші внутрішні нормативні документи Команди;

6.3.5. приймає рішення про прийняття нових членів до складу Команди, а також про виключення членів зі складу Команди;

6.3.6. щорічно звітує перед членами Команди, шляхом подання на затвердження Загальними зборами звіту про діяльність;

6.3.7. скликає Загальні збори та формує їх порядок денний, здійснює попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів, та підготовку проектів рішень з цих питань;

6.3.8. затверджує поточні плани діяльності Команди та заходи, необхідні для їх виконання;

6.3.9. вирішує інші питання діяльності Команди в межах своєї компетенції.

6.4. Засідання Ради скликаються в разі необхідності, але не рідше одного разу на півроку, а у випадку термінової необхідності можуть проводитися позачергові засідання. Чергові та позачергові засідання Ради скликаються на вимогу Голови Команди або одного з членів Ради. Про дату, час, місце і порядок денний засідання Ради має бути повідомлено не пізніше, ніж за тиждень до засідання.

6.5. Засідання Ради визнаються правомочними і їх рішення вважаються прийнятими, якщо в них беруть участь більше 50% від загальної кількості членів Ради.

6.6. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням, в тому числі з використанням засобів електронного зв’язку, простою більшістю голосів від загальної кількості членів Ради, підписуються і затверджуються Головою Команди. При голосуванні кожний член Ради має один голос. При рівному розподілі голосів голос Голови Команди є вирішальним.

Розділ 7. Голова Команди

7.1. Команду очолює Голова. Він обирається Загальними зборами Команди із терміном повноважень один рік.

7.2. Голова Команди:

7.2.1. очолює Раду Команди, визначає порядок і зміст її роботи, головує на засіданнях Ради, організовує ведення протоколів на засіданні Ради, контролює виконання рішень Загальних зборів і Ради;

7.2.2. діє від імені Команди без довіреності, представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими формуваннями, науковими, культурно-просвітницькими установами, комерційними структурами, зарубіжними і міжнародними організаціями, окремими громадянами, іншими особами;

7.2.3. має право підпису фінансових та інших документів, видає накази, довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Команди, підписує рішення Ради, інші внутрішні нормативні акти та документи Команди;

7.2.4. укладає та підписує від імені Команди господарські та інші договори, контракти, угоди;

7.2.5. приймає рішення про напрями, форми та обсяги матеріальної і фінансової допомоги на підставі проектів та програм Команди;

7.2.6. здійснює оперативне управління майном та коштами Команди в межах, встановлених даним Статутом;

7.2.7. подає на затвердження Загальним зборам проекти бюджету Команди та звіти про його виконання;

7.2.8. погоджує прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників, що працюють в Команді, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, укладає трудові договори;

7.2.9. організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Команди;

7.2.10. здійснює іншу діяльність відповідно до мети і основних завдань Команди у межах повноважень, наданих йому Загальними зборами, Радою Команди, цим Статутом та законодавством.

7.3. Голова Команди у разі своєї відсутності (відрядження, відпустки, хворобливого стану тощо) або тимчасової неможливості виконувати свої повноваження має право покласти виконання своїх повноважень на одного з членів Ради Команди. Голова Команди може у будь-який час повернути свої повноваження.

Розділ 8. Ревізор Команди

8.1. Ревізор Команди, у разі необхідності, обирається Загальними зборами на термін 1 рік.

8.2. Ревізор Команди:

8.2.1. проводить перевірку діяльності Команди;

8.2.2. звітує про свою діяльність перед членами Команди шляхом подання на затвердження Загальними зборами звітів про свою діяльність;

8.2.3. має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Команди;

8.2.4. вирішує інші питання діяльності Команди в межах наданих Загальними зборами повноважень.

Розділ 9. Порядок звітування керівних органів Команди

перед її членами

9.1. Голова Команди звітує за свою роботу та роботу Ради перед членами Команди про виконання статутних завдань Команди та річного плану роботи на черговому засіданні Загальних зборів Команди.

9.2. У звіті відображаються такі питання:

9.2.1. аналіз виконання Командою, у тому числі її відокремленими підрозділами, основних завдань діяльності Команди;

9.2.2. аналіз виконання річного плану Команди, позитивні та негативні явища під час його виконання;

9.2.3. чисельність Команди, залучення нових членів та створення відокремлених підрозділів Команди;

9.2.4. фінансова діяльність Команди, використання коштів, що надійшли на рахунок Команди, з метою виконання статутних завдань Команди;

9.2.5. основні завдання Команди та її структурних підрозділів на наступний рік.

9.3. Рада Команди після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до відома членів Команди.

10. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності

керівних органів Команди

10.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Команди можуть бути оскаржені членом (членами) Команди.

10.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Команди подається до Ради Команди, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Команди, який скаржиться, а також Голови Команди, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Команди, який скаржиться, а також Голови Команди.

10.3. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Команди подається до Голови Команди, який зобов’язаний розглянути скаргу впродовж тридцяти днів, із обов’язковим викликом члена Команди, який скаржиться, а також члена Ради Команди, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Команди – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Команди, який скаржиться, а також відповідного члена Ради Команди.

10.4. Скарга на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Команди подається до суду, відповідно до чинного законодавства.

10.5. Письмове звернення, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Розділ 11. Порядок утворення, діяльності та припинення

відокремлених підрозділів

11.1. Команда може мати відокремлені структурні підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Ради Команди.

11.2. Відокремлені підрозділи Команди у своїй діяльності керуються Статутом Команди.

11.3. Керівник відокремленого підрозділу призначається Радою Команди строком на 1 рік і діє на підставі довіреності. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Команди.

11.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

11.4.1. реалізують статутні мету та завдання Команди у певному регіоні в межах, наданих Радою Команди;

11.4.2. проводять роботу по залученню нових членів Команди;

11.4.3. представляють Команду на території певного регіону.

11.5. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради Команди. При цьому майно та кошти, які були закріплені за відокремленим підрозділом, передаються безпосередньо до відання Ради Команди до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Команди.

Розділ 12. Джерела надходження і порядок використання

коштів та майна Команди

12.1. Команді може належати будь-яке майно, майнові та немайнові права, які є об’єктом права власності згідно законодавства України.

12.2. Грошові кошти та майно Команди формуються з:

12.2.1. майна та коштів, переданих засновниками, членами Команди, державою або іншими особами;

12.2.2. коштів або майна, які надійшли безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від фізичних чи юридичних осіб (як резидентів, так і нерезидентів);

12.2.3. членських внесків членів Команди;

12.2.4. пасивних доходів;

12.2.5. дотацій або субсидій з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Команди за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення;

12.2.6. благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;

12.2.7. грантів державних органів, міжнародних чи інших організацій, установ, фондів;

12.2.8. коштів або майна, які надійшли Команді від ведення її основної діяльності;

12.2.9. коштів, які надійшли від використання та розпорядження власним майном Команди;

12.2.10. іншого майна, що придбане за рахунок власних коштів чи на інших законних підставах.

12.3. Для забезпечення статутної діяльності Команда може мати у своїй власності приміщення, будинки, споруди, інвентар, обладнання, транспортні засоби, засоби зв’язку, інше майно, грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті), а також інтелектуальну власність.

12.4. Команда має право орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно, використовувати для своїх потреб будівлі, транспортні засоби та інше майно, що надаються їй на договірних засадах фізичними та юридичними особами.

12.5. Команда несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Команди не несуть відповідальності за зобов’язаннями Команди. Команда не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів.

12.6. Команда, створені нею установи, організації, підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

12.7. Команда може залучати до виконання певної роботи на договірних засадах фізичних та юридичних осіб.

12.8. Доходи (прибутки) або майно Команди чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Команди, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

12.9. Доходи (прибутки) та майно Команди використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Команди, реалізації мети, завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

12.10. У разі припинення діяльності Команди її кошти та майно не можуть перерозподілятись між членами Команди і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

Розділ 13. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

13.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються загальними зборами Команди, якщо за це проголосувало не менше ніж три четверті членів Команди, присутніх на Загальних зборах.

13.2. Команда повідомляє в установленому законодавством порядку уповноважений орган з питань реєстрації про зміни і доповнення, що внесені в Статут Команди.

Розділ 14. Припинення діяльності Команди

і вирішення майнових питань, пов’язаних з її ліквідацією

14.1. Діяльність Команди може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску) згідно з рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало більше 3/4 (три чверті) членів Команди, присутніх на Загальних зборах, або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

14.2. При реорганізації Команди вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступника. Команда не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.

14.3. Припинення діяльності Команди проводить ліквідаційна комісія, яка призначається Загальними зборами Команди. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Командою.

Підписи засновників:

_________________ Сторожук Михайло Миколайович

_________________ Павлова Лілія Анатоліївна

Комментарии